Liu Ding, ‘Wang Shikuo in 1942 and Wang Zhaowen in 1951’, 2010-2016, Coleccion SOLO