Liu Guoqiang 刘国强, ‘Size-20x20-1#’, 2015, 1933 Contemporary