Liu Wei 刘韡, ‘Jungle No. 5 B’, 2012, Lehmann Maupin