Liu Xiaodong, ‘《青藏铁路》调色板 Qinghai-Tibet Railway Palette’, 2007, Qiao Space