Liubov Popova, ‘Traveling Woman’, 1915, Fondation Beyeler