Louis Kahn, ‘Interior, Parthenon, Acropolis, Athens, Greece’, 1951, Bookstein Projects