Louis Thomas, ‘Apollonia’, 2017, Antonine Catzéflis