Louis Thomas, ‘Marylou San’, 2016, Antonine Catzéflis