Luis Tomasello, ‘S/T 2 - Rosa’, 2013, Polígrafa Obra Gráfica