Luke Cornish (ELK), ‘Al-Hamidiyah 2’, 2017, Nanda\Hobbs