Luke Fowler & Toshiya Tsunoda, ‘Leader as Gutter’, 2013, Taka Ishii Gallery
Luke Fowler & Toshiya Tsunoda, ‘Leader as Gutter’, 2013, Taka Ishii Gallery

About Luke Fowler & Toshiya Tsunoda

Scottish and Japanese, 1978 and 1964

Solo Shows on Artsy

2013