Luke Fowler & Toshiya Tsunoda, ‘Leader as Gutter’, 2013, Taka Ishii Gallery
Luke Fowler & Toshiya Tsunoda, ‘Leader as Gutter’, 2013, Taka Ishii Gallery

Image rights: © Luke Fowler & Toshiya Tsunoda Courtesy of Taka Ishii Gallery, Tokyo

About Luke Fowler & Toshiya Tsunoda