Luzia Simons, ‘Blacklist 114’, 2013, Galeria Nara Roesler

About Luzia Simons