Lyle Ashton Harris, ‘Easter Break 1989#2’, 1989, MARUANI MERCIER GALLERY

About Lyle Ashton Harris