Lyle Ashton Harris, ‘Gail and Alex, San Francisco, 1992’, 2015, Albert Merola Gallery

About Lyle Ashton Harris