Lyle Ashton Harris, ‘Iké, New York, circa early 1990's’, 2016, Albert Merola Gallery

About Lyle Ashton Harris