Madhvi Parekh, ‘The Last Supper’, 2011, Dag Modern

About Madhvi Parekh