Malgosia Woznica, ‘flo\/\/’, 2011, Rhizome ArtBase