Manuel Neri, ‘La Palestra Study No. 5’, 1987, Nasher Sculpture Center

Image rights: Nasher Sculpture Center, Gift of Manuel Neri Trust

About Manuel Neri