Marcia Hafif, ‘Stronium Yellow Chromate’, 1974, Jean-Paul Najar Foundation
Marcia Hafif, ‘Stronium Yellow Chromate’, 1974, Jean-Paul Najar Foundation
Marcia Hafif, ‘Stronium Yellow Chromate’, 1974, Jean-Paul Najar Foundation