Marcus Lyon, ‘Exodos III – London’, 2010, Galeria Tempo