Margot Glass, ‘Envelope with Yellow Shadow’, 2016, Garvey | Simon