Mario Giacomelli, ‘Ethiopia’, 1974, Robert Klein Gallery