Mario Giacomelli, ‘Lourdes’, 1957, Robert Klein Gallery