Mario Giacomelli, ‘Paesaggio’, 1967-1969, Robert Klein Gallery