Mario Giacomelli, ‘Portrait of Mario Giacomelli’, 1974, Robert Klein Gallery