Mario Merz, ‘Ezra Pound’, 1979, GALLERIA ALESSANDRO BAGNAI