Mark Joshua Epstein, ‘We sang to the cake #3’, 2015, Vane

Image rights: ©Mark Joshua Epstein

About Mark Joshua Epstein