Martin Kline, ‘Lido Tadzio (I)’, 2015, Gallery NAGA