Martin Kline, ‘Lido Tadzio (II)’, 2015, Gallery NAGA