Masafumi Maita, ‘Situation No.1’, 1973, Yumiko Chiba Associates
Masafumi Maita, ‘Situation No.1’, 1973, Yumiko Chiba Associates
Masafumi Maita, ‘Situation No.1’, 1973, Yumiko Chiba Associates
Masafumi Maita, ‘Situation No.1’, 1973, Yumiko Chiba Associates
Masafumi Maita, ‘Situation No.1’, 1973, Yumiko Chiba Associates
Masafumi Maita, ‘Situation No.1’, 1973, Yumiko Chiba Associates
Masafumi Maita, ‘Situation No.1’, 1973, Yumiko Chiba Associates
Masafumi Maita, ‘Situation No.1’, 1973, Yumiko Chiba Associates

Image rights: (c) Masafumi Maita, Courtesy of Yumiko Chiba Associates

The Artist and Yumiko Chiba Associates

About Masafumi Maita