Iupiter (Jupiter)
sheet: 17.2 x 9.3 cm (6 3/4 x 3 11/16 in.)