Matt Black, ‘A boy inside his family's tin house. Santiago Mitlatongo, Mexico.’, 2012, Anastasia Photo