Matt Golden, ‘Are We Not Drawn Onward, We Few, Drawn Onward To New Era (6)’, 2014, Limoncello