Matt Golden, ‘Are We Not Drawn Onward, We Few, Drawn Onward To New Era (8)’, 2014, Limoncello