Matteo Negri, ‘Piano piano - Giga’, 2017, Lorenzelli arte