Matthew Lutz-Kinoy, ‘Keramikos’, 2012, Freedman Fitzpatrick