Matthew Webb, ‘Catch/grow your own’, 2012, Pushkin House