Maya Kramer, ‘Empire Violet  ’, 2018, Capsule Shanghai