Mel Bochner, ‘Fourth Quartet’, 1988, Rago
Mel Bochner, ‘Fourth Quartet’, 1988, Rago