Melanie Smith, ‘Diagrama 26’, 2015, Proyecto Paralelo