Melanie Smith, ‘Diagrama 4’, 2015, Proyecto Paralelo