Melanie Smith, ‘Diagrama22’, 2015, Proyecto Paralelo