Melinda Laszczynski, ‘Bottom’, 2017, Galleri Urbane