Melinda Laszczynski, ‘Shell’, 2017, Galleri Urbane
Melinda Laszczynski, ‘Shell’, 2017, Galleri Urbane
Melinda Laszczynski, ‘Shell’, 2017, Galleri Urbane