Menashe Kadishman, ‘Sheep with a purple bouquet’, 1990, Dan Gallery