Miao Jiang, ‘时间逝不去的意念No.12 (Unceasing Thoughts No. 12)’, 2017, Ode to Art