Michal Budny, ‘Vocabulary’, 2014, Svit
Michal Budny, ‘Vocabulary’, 2014, Svit