Michio Yoshihara, ‘Tebo 8921’, 1989, Yoshiaki Inoue Gallery