Michio Yoshihara, ‘Tebo 903’, 1990, Yoshiaki Inoue Gallery