Mihkel Kleis, ‘Obsolete and Fertile’, 2016, Temnikova & Kasela